Provision sounds like marketing speak for good eyesight.

✏️#mbnov